back to home dude

Tetroid 3

Tetroid 3

over Tetroid 3

Leg alle lego blokken in het grid in Tetroid 3. In dit 2020 spelletje moet je rijen en kolommen leggen om de blokken weg te spelen. Zo hou je steeds net genoeg ruimte over om nieuwe blokken in het grid te zetten.