back to home dude

Mahjong Jong

Mahjong Jong

over Mahjong Jong

Wie kent Mahjong nou niet? In heel Azië wordt dit spel al eeuwenlang gespeeld met veel plezier. Uit al die tegeltjes die je zit, moet jij dezelfde met elkaar combineren. Gebruik hier voor zo min mogelijk beurten. Dan zal je een vele hogere scoren behalen! Lukt het even niet? Los dan eerst iets anders op.